BIOGRAPHY

Marek Kowalski, though born in Zakopane, and in ID card his profession is defined as “farmer in the Tatra Mountains-philosopher”, is indeed a real sailor. His rebellious soul has driven him to the very outskirts of the world, because – as he claims – he could go back home much longer. His works are much more popular abroad than in Poland. He cooperated both with famous advertising agencies and revived the forgotten art of film stills in “The Lord of the Rings” production. The fact that he has not made the cover of Rolling Stones album seems to be tinged with anecdote, that he was the only one photographer who refused it. Art critics call him “Kundera of the lens” and there must be something in it, because he is the one of the few photographers whose pictures have such a strong build-up of emotions and history, that just a brief glance here is not enough.

Marek Kowalski, chociaż urodził się w Zakopanem i w rubryce „zawód” w dowodzie ma wpisane “gazda-filozof”, jest prawdziwym marynarzem. Jego niespokojna dusza zawiodła go w najdalsze zakątki świata po to, by – jak twierdzi – mógł dłużej wracać do swego domu. Jego twórczość jest lepiej znana za granicą niż w Polsce. Współpracował zarówno z wielkim agencjami reklamowymi, jak i ożywiał zapomniana sztukę fotosów przy produkcji trylogii Władcy Pierścienia. To, że nie zrobił okładki płyty Rolling Stonesów, nabiera anegdotycznego zabarwienia, gdy weźmie się pod uwagę, że jest jedynym fotografem, który tego odmówił. Krytycy sztuki mówią o nim “Kundera obiektywu” i coś w tym jest, bo jest jednym z nielicznych fotografików, których zdjęcia niosą ze sobą tak duży ładunek emocji i historii, że nie sposób poprzestać na jednorazowym spojrzeniu.

出生於塞柯帕內的馬列克科瓦斯基,雖然身分證上的職業欄是塔特拉山區的農民,但卻是一位哲學家,漫遊於人間。他叛逆的精神驅使他走向世界的邊境,只有這樣他才真的有回家的感覺。他的作品在外國的知名度比在母國波蘭更高,曾與世界知名廣告公司合作,並在魔戒電影系列中擔任劇照師,將劇照的工作提升到藝術的境界。根據他的說法,馬列克是唯一曾拒絕登上滾石雜誌封面的攝影師。藝術評論家認為他是攝影界的米蘭昆德拉。這的確能夠說明他的作品中所內含的強烈情感及歷史,必須細細品嘗以一窺其中真味。